โรงเรียนสารวิทยา

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา.

สมาคมครูผู้ปกครอง หรือ Parent Teacher Association เป็นสมาคมที่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงรวมถึงได้แลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวนักเรียนตลอดจนสถานศึกษา สมาคมครูผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ปกครองให้มามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานของตนเอง

กิจกรรมการสนับสนุนของสมาคมฯ

การให้ทุนการศึกษา.

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยาที่คอยให้การช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาสำหรับเด็กด้วย ซึ่งบางครั้งโรงเรียนเออาจจะไม่มีเงินมากพอในการสนับสนุนเด็กๆ ที่ขาดโอกาสทางด้านการเงิน สมาคมผู้ปกครองก็จะเข้ามาดูแลในด้านนี้ โดยจะมีการรวบรวมเงินจากสมาชิกในสมาคม เพื่อที่จะเอาเงินไว้เป็นกองกลางในการเอาไปเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

กิจกรรมต่างๆของสมาคม.

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ในอันที่จะรู้จักนักเรียนและ ส่งเสริมให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์และความสำเร็จในการศึกษา

กิจกรรมและการสนับสนุน

สมาคมครูผู้ปกครอง หรือ Parent Teacher Association เป็นสมาคมที่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงรวมถึงได้แลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวนักเรียนตลอดจนสถานศึกษา สมาคมครูผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ปกครองให้มามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานของตนเอง

ด้านสังคม

Social and cultural aspects

ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

Contact Us

ด้านวิชาการ

Academic and Educational

จัดกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเพิ่มและการแข่งขัน รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม วัฒนธรรม สวัสดิการ แก่นักเรียนและสมาชิก

Contact Us

ด้านงบประมาณ

Budget support

จัดหารายได้เพื่อประโยชน์ในกิจการของสมาคมฯ และจัดหารายได้ เพื่อช่วยสนับสนุน กิจกรรมโครงการพิเศษ่ต่างๆของโรงเรียน ตลอดจนด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีปัญหาต่างๆตามวัตถุประสงค์การให้ทุน

Contact Us

กิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

ให้ทุนการศึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

กิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา