ข่าวสารและข้อมูลสมาคม.

สร้างเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูในการให้การศึกษาอบรมทุกๆ ด้าน แก่นักเรียนเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ

การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปี 2562-2563

Download : ข้อมูลการสนับสนุน จากสมาคุมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสารวิทยา ปี 63 ค่าสนับสนุนงานเครื...

Read More

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

Download : ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา...

Read More

กิจกรรมเดินการกุศล

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ...

Read More

ประชุมสมาคมฯ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน ครู และโรงเรียน เพื่อช่วยเสนอความ...

Read More