การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปี 2562-2563

Download : ข้อมูลการสนับสนุน จากสมาคุมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสารวิทยา ปี 63 ค่าสนับสนุนงานเครือข่ายผู้ปกครองฯ ค่าสนับสนุนงานแรลลี่สมาคมศิษย์เก่า ค่าสนับสนุนงานทำบุญชมรมครูอาวุโส สวัสดิการรักษาพยาบาลครู ค่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ค่าสนับสนุนการปรับปรงอาคารเรียน 6 ติดตั้งตู้แขวนจำนวน 25 ตู้ ในสถานประกอบการร้านค้า สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด Big cleaning week ค่าใช่จ่ายล้างทำความสะอาดหลังคาลานกีฬาโดม ค่าปรับปรุง์ศาลารมย์ ค่าปรับปรุงโรงอาหาร จัดซื้อเครื่องล้างจาน ค่าปรับปรุงสวนอังกฤษ สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนการจัดทำห้องเรียน AI ปัญญาประดิษฐ์ sara1 sara2 sara3 sara3 sara44 sara55 sara77 sara66 sara88

View Post

กิจกรรมเดินการกุศล

  • Event
  • December 12, 2020

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการ เดิน-วิ่ง การกุศล นำไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป

View Post

ประชุมสมาคมฯ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน ครู และโรงเรียน เพื่อช่วยเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมการให้การอบรมและการศึกษาให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไข ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาล องค์การ สมาคม หรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความประพฤติ ความรู้ พลานามัยสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน

View Post