สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา.

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยาเป็นองค์กรให้การสนับสนุนโรงเรียนสารวิทยา

สมาคมมีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา”  ชื่อย่อ “ส.ป.ค.สย.” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Parent-Teacher Association of Sarawittaya School” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “PTA.SRW”

สมาคมมีวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้
4.1 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครู และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนสารวิทยา
4.3 ส่งเสริมให้นักเรียน และสมาชิก มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม
4.4 ดำเนินการกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
4.5 ส่งเสริมสวัสดิภาพและให้การสงเคราะห์แก่นักเรียนและสมาชิก
4.6 ส่งเสริมให้มีการจัดหาทุนและรับบริจาคเพื่อดำเนินงานและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมฯ

ภารกิจ.

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน 

กิจกรรมเดินการกุศล

The Parent-Teacher Association of Sarawittaya School

พิธีอำลา เกษียณอายุราชการคุณครู

The Parent-Teacher Association of Sarawittaya School

มอบทุนการศึกษา

The Parent-Teacher Association of Sarawittaya School