ประชุมสมาคมฯ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน ครู และโรงเรียน เพื่อช่วยเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมการให้การอบรมและการศึกษาให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไข ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาล องค์การ สมาคม หรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความประพฤติ ความรู้ พลานามัยสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน

View Post