ติดต่อ .

2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนสารวิทยา

2398/96  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
โทรศัพท์  02-940-1066,  02-579-3646