กิจกรรมเดินการกุศล

  • Event
  • December 12, 2020

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการ เดิน-วิ่ง การกุศล นำไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป